Uzm.Dr. Bahadır YESEVİ

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

E-mail: bahadiryesevi@avrupahospitaladana.com